Формуляри
Формуляри

Формуляри

Изработка на данъчни фактури и други формуляри по поръчка • УП-1, УП-2, УП-3
 • Трудов договор
 • Допълнително споразумение към трудов договор
 • Заповед за прекратяване на трудовият договор
 • Граждански договор
 • Сметки за изплащане на суми по граждански договор
 • Заповед за отпуск
 • Молба за отпуск
 • Таблица за отчитане явяване на работа – ф.76
 • Разчетно-платежна ведомост за трудово възнаграждение
 • Заповед за командировка
 • Служебна бележка
 • Уверение
 • Декларация за банкова сметка за изплащане на парични обещетения и помощи от ДОО (Държавно и обществено осигуряване)
 • Придружително писмо-Приложение №8 към чл. 11, ал1
 • Опис на документи – Приложение №9 към чл.11, ал.1
 • Приходен касов ордер
 • Разходен касов ордер
 • Авансов отчет
 • Касова бележка
 • Фискална касова бележка
 • Складова разписка
 • Стокова разписка
 • Искане за отпускане на МЦ
 • Лимитна карта за МЦ
 • Акт за бракуване на малоценни и малотрайни активи
 • Експедиционна бележка
 • Протокол за бракуване на ДМА
 • Отчет за дневните продажби
 • Пътна прехвърлителна разписка
 • Кантарна бележка
 • Калкулационна ведомост
 • Искане за хранителни продукти
 • Ежедневен требвателен лист
 • Фактури
 • Лист за разшифровка
 • Счетоводна справка
 • Стоково-паричен отчет
 • Мемориален ордер
 • Сборна ведомост 10, 16, 21 сметки
 • Оборотна ведомост
 • Баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет на паричния поток
 • Отчет за собствения капитал
 • Справка – декларация за ДДС
 • Декларация – обр.№1
 • Декларация – обр. №6
 • Придружително писмо по чл.62
 • Уведомление по чл.62
 • Инвентаризационен опис
 • Пътна книжка – малка и голяма
 • Пътен лист за товарен автомобил
 • Пътен лист за лек автомобил
 • Пътен лист за ведомствен автобус
 • Товарителница
 • Адресни карти за хотел
 • Адресна карта за настоящ адрес
 • Заявление за постоянен адрес
 • Разписка за наем
 • Сервитьорски купони /кочан кухня/
 • Сервитьорска сметка
 • Консигнационен протокол
 • Удостоверение за наследници
 • Дневник ЕДСД
 • Ревизионна книга на ПНО
 • Квитанционна книга
 • Присъствена книга
 • Книга за регистриране на актове за трудова злополука
 • Главна книга
 • Книга за имуществата с 4, 6, 10, 20 ,32 колони
 • Дневник за постъпилите ръководни заповеди
 • Приходно – разходна  книга
 • Книги за инструктаж /начален, периодичен и ежедневен/
 • Заповедна книга на строежа
 • Дневник на входящия контрол на хранителните продукти
 • Дневник за бракуване на хранителни продукти
 • Дневник за личната хигиена на персонала
 • Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта
 • Дневник за извършено калибриране на технологичното оборудване
 • Дневник за извършени ДДД мероприятия
 • Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала
 • Дневник за отчитане температурата на хладилните системи
 • Регистър за предявените рекламации
 • Протокол за споразумение
 • Книга за похвали и оплаквания
 • Регистър ДОО
 • Дневник за покупките
 • Дневник за продажбите
 • Материална книга, 100л.
 • Книга за ЕТ – комплект
 • Книга за приходите
 • Книга за разходите
 • Материална книга
 • Инвентарна книга
 • Дневник за издадените трудови книжки
 • Книга за отчитане на извънредния труд
 • Касова книга за касов апарат
 • Карта за складово отчитане на материали
 • Личен картон за работно облекло и инструменти
 • Преводно нареждане/вносна бележка от/ към бюджета
 • Преводно нареждане за кредитен превод
 • Преводно нареждане за директен дебит
 • Вносна бележка
 • Нареждане разписка
 • Бюджетно платежно нареждане
 • Здравна карта за дете
 • Лична амбулаторна карта
 • Амбулаторен дневник (ЕИМ)
 • Книга за издадените болнични листове за временна нетрудоспособност
 • Книга за рентгеновите изследвания
 • Медицинска бележка
 • Медицинско свидетелство за стъпване в брак
 • Карта за предварителен медицински преглед за постъпване на работа
 • Карта за медицински преглед на водач на МПС
 • Лична здравна книжка
 • Санитарен журнал
 • Книга за регистриране на заразните заболявания
 • Книга за контактите с острозаразни болни
 • Книга за профилактичните имунизации и реимунизации
 • Имунизационен паспорт
 • Лабораторна книга
 • Клинично-хим. изследване на кръвен серум и плазма
 • Изследване на кръв
 • Изследване на урина
 • Карта за диспансерно наблюдение на бременна и родилка
 • Производствена характеристика
 • Рецепти, обикновени
 • Требвателен лист
 • Съобщение за смърт
 • Медицинско направление /зелен печат/
 • Входяща книга за медицински направления
 • Лична здравно-профилактична карта
 • Митнически декларации
 • ЧМР
 • Инвойс-фактури
 • Митнически манифест
 • ЕВРО 1
Изработка на други формуляри и книги по поръчка